ولادت امام رضا(ع)

باید غبار صحن تو را طوطیا کنند               آنان که خاک را بنظر کیمیا کنند

هوهوی بادنیست که پیچیده در رواق       خیل ملائکند رضا یارضا کنند

بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد             ما شاعرت شدیم که مارا سوا کنند

هرگز نمیرد آنکه دلش جلد مشهد است     حتی اگر بال و پرش را جدا کنند

نظر بدهید