برگزاری مجلس ترحیم مشهد

برگزاری مجلس ترحیم مشهد

مجلس مرحومه زارعی. اگر شما به ما اعتماد کرده اید فقط یک دلیل دارد,آن هم عمل به تعهداتمان می باشد. برگزاری مجالس را از ما بخواهید...

ادامه
ضیافت افطاری-تشریفات بهشت

ضیافت افطاری-تشریفات بهشت

برگزاری ضیافت افطاری در باغ شخصی جناب آقای مهندس مذهب

ادامه