برگزاری مجلس ترحیم امام جمعه سبزوار

برگزاری مجلس ترحیم امام جمعه سبزوار

برگزاری مجلس ترحیم امام جمعه سبزوار در شهر مشهد توسط تشریفات بهشت

ادامه