مراسم ختم مرحوم جلیلی صفار

مراسم ختم مرحوم جلیلی صفار


مرحوم آقای دکتر جلیلی صفار(متخصص فیزیوتراپی)