برگزاری مجلس ترحیم مشهد

برگزاری مجلس ترحیم مشهد

مجلس مرحومه زارعی. اگر شما به ما اعتماد کرده اید فقط یک دلیل دارد,آن هم عمل به تعهداتمان می باشد. برگزاری مجالس را از ما بخواهید...

شنبه 28 اسفند 1395
5836

مجلس ترحیم آن مرحوم در مسجد قبا برپا شد و 10نفر از پرسنل تشریفات بهشت کار پذیرایی را برعهده داشتند.

موارد پذیرایی شامل:موز,سیب,پرتقال,حلوا دیسی,خرما مغزدار و شیرینی فرنتینا بود.

تشریفات ترحیم بهشت.

نظر بدهید