برگزاری مجلس ترحیم مشهد

برگزاری مجلس ترحیم مشهد

مجلس مرحومه زارعی. اگر شما به ما اعتماد کرده اید فقط یک دلیل دارد,آن هم عمل به تعهداتمان می باشد. برگزاری مجالس را از ما بخواهید...

مجلس ترحیم آن مرحوم در مسجد قبا برپا شد و 10نفر از پرسنل تشریفات بهشت کار پذیرایی را برعهده داشتند.

موارد پذیرایی شامل:موز,سیب,پرتقال,حلوا دیسی,خرما مغزدار و شیرینی فرنتینا بود.

تشریفات ترحیم بهشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید